Projekty

 

 • názov a stručný opis projektu: Povrchová úprava kovov
 • miesto realizácie projektu: Priemyselná 4, Nitra

Spoločnosť BILLIK, spol. s.r.o. realizuje projekt nákupu technológie a rozšírenie výrobného programu zameraného na výrobu zváracích zariadení a automatov, výrobu tlakových nádob a zarážok pre vagónové súpravy. Tento projekt bol podporený prostredníctvom nenávratného finančného príspevku a jeho cieľom je zvýšenie inovačného potenciálu a zabezpečenie zvýšenia konkurencieschopnosti žiadateľa BILLIK, spol. s.r.o. prostredníctvom transferu inovatívnych technológií. Realizáciou projektu sa vytvoria dve nové pracovné miesta a príde k inovácii jedného výrobného postupu.

Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os - 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie - 1.1. - Inovácie a technologické transfery
Heslo: "Investícia do Vašej budúcnosti"

 • názov a sídlo prijímateľa: BILLIK, spol. s.r.o., 95144 Výčapy-Opatovce č. 144
 • informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
  Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
  Hlavné aktivity    
  Aktivita 1 Nákup linky 06/2015 12/2015
  Podporné aktivity    
  Riadenie projektu 06/2015 12/2015
  Publicita a informovanosť 06/2015 12/2015
 • logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu: riadiaci orgán - Ministerstvo hospodárstva SR
 • odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.hospodarstvo.gov.sk
 • výška poskytnutého príspevku: 194 308,80 €
 • fotodokumentácia, vizualizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu: